Sportlaste õiguste ja kohustuste deklaratsioon

ROK sportlaste õiguste ja kohustuste deklaratsioon


Sportlased ja nende huvid on olümpialiikumisega lahutamatult seotud. Käesolev deklaratsioon
sätestab üldised taotluslikud sportlaste õigused ja kohustused olümpialiikumises ning selle liikmete
jurisdiktsiooni piires. Selle eeskujuks on ÜRO inimõiguste deklaratsioon ning teised
rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste standardid, põhimõtted ja lepped.


Kõik olümpialiikumise osapooled – eelkõige Rahvusvaheline Olümpiakomitee, rahvusvahelised
spordiföderatsioonid ja rahvuslikud olümpiakomiteed – püüavad edendada nende õiguste ja
kohustuste austamist. Liikmeid kutsutakse üles arendama tõhusaid õiguste ja kohustustega seotud
meetmeid ning sportlasi julgustatakse neid järgima.

I. Sportlaste õigused
Käesoleva deklaratsiooni eesmärk on toetada sportlaste suutlikkust ja võimalusi:

 1. Tegeleda spordiga ja võistelda ning olla diskrimineerimata rassi, nahavärvi, religiooni, vanuse,
  soo, seksuaalse orientatsiooni, puude, keele, poliitiliste või muude vaadete, rahvusliku või sotsiaalse
  päritolu, varandusliku, sünnipärase või muu muutmatu staatuse alusel.
 2. Olla osa läbipaistvast, ausast ja puhtast spordikeskkonnast, eelkõige sellisest, mis võitleb dopingu
  ja tulemustega manipuleerimise vastu ning tagab läbipaistva kohtunikutöö, valiku ja
  kvalifitseerimise protsessid ning nõuetekohased võistlusgraafikud ja treeningugraafikud.
 3. Omada juurdepääsu üldisele informatsioonile sportlaste ja võistlustega seotud küsimustes
  õigeaegsel ja selgel viisil.
 4. Omada juurdepääsu spordiga seotud haridusele ning töötada või õppida aktiivse treenimise ja
  võistlemise ajal, kui sportlane seda soovib ja see on võimalik.
 5. Omada võrdseid võimalusi sissetuleku teenimiseks seoses spordikarjääri, nime ja pildiga,
  tunnustades samal ajal intellektuaalse omandi õigusi, muid õigusi, ürituste ja
  spordiorganisatsioonide reegleid ning olümpiahartat.
 6. Õiglasele ja võrdsele soolisele kohtlemisele.
 7. Vaimse ja füüsilise tervise kaitsele, sealhulgas turvalisele võistlus- ja treenimiskeskkonnale ning
  kaitsele väärkohtlemise ja ahistamise eest.
 8. Valitud sportlaste esindatusele olümpialiikumise spordiorganisatsioonides.
 9. Teatada ebaeetilisest käitumisest ilma repressioone kartmata.
 10. Privaatsusele, sealhulgas isikuandmete kaitsele.
 11. Väljendusvabadusele.
 12. Nõuetekohasele õigusemõistmisele, sealhulgas õiglasele kohtupidamisele mõistliku aja jooksul
  sõltumatu ja erapooletu komisjoni poolt, õigusele nõuda avalikku istungit ja õigusele saada tõhusat
  õiguskaitset.

II. Sportlaste kohustused
Käesolev deklaratsioon kutsub sportlasi üles:

 1. Austama olümpiaväärtusi ja järgima olümpialiikumise aluspõhimõtteid.
 2. Austama spordi ausust ja võistlema puhtalt, seda eelkõige dopingut kasutamata ja võistluste
  tulemusi mõjutamata.
 3. Tegutsema vastavalt ROK-i eetikakoodeksile ja teatama ebaeetilisest käitumisest, sealhulgas
  dopingu tarvitamise, võistluste tulemustega manipuleerimise, keelatud alustel diskrimineerimise
  ning väärkohtlemise ja ahistamise juhtumitest.
 4. Järgima kehtivaid riiklikke seadusi ning kvalifitseerimisprotsesside ja võistluste reegleid oma
  spordialal ja vastavates spordiorganisatsioonides ning järgima olümpiahartat.
 5. Austama teiste sportlaste, nende saatjate, vabatahtlike ja kõikide teiste spordikeskkonnas viibijate
  õigusi ja heaolu, vältima nende diskrimineerimist, ning hoiduma poliitilistest meeleavaldustest
  võistlustel, võistluspaikades ja tseremooniatel.
 6. Austama olümpialiikumise solidaarsuse põhimõtet, mis võimaldab abi ja toetuse osutamist
  sportlaste ja olümpialiikumise liikmete vahel.
 7. Andma oma tegevusega eeskuju, sealhulgas edendama puhast sporti.
 8. Viima ennast kurssi ja olema teadlik oma kohustustest.
 9. Vajaduse korral osalema küsitlustel ja andma sellistes protsessides ausaid tunnistusi.
 10. Osalema ja hääletama sportlaste esindajate valimistel.
https://developerfox.com/